Heda là thương hiệu của riêng chúng tôi, và chúng tôi có tinh thần cốt lõi trong thiết kế R & D và quản lý văn hóa doanh nghiệp.